Có quan ngự sử tôi ngay,
Phan đình Phùng đã thấy nay bất bình.
Trước triều ra mới nói trình :
"Tự quân có trái lời lành, chưa can.
Bèn gia lỗi ấy sao an,
Ngàn thu để tiếng luận bàn về sau.
Min không sợ chết cúi đầu,
Phát minh lẽ thẳng ngõ hầu cùng nghe."
Thấy lời ai nấy sởn ghê,
Sốt gan Tường, Thuyết truyền đè xiềng ngay.
Dẫn ra ngục thất giam vây,
Uy dường sấm sét, ai rày dám phân.