Kể từ khoảng cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ thứ XX là khoảng thời gian cái chủ nghĩa thực dân ở bên Âu tây đang lên mạnh. Những nước ở bên Á đông như Trung hoa, Nhật bản, Việt nam và Xiêm đều là những nước có văn hóa tối cổ, có nền chính trị phân minh, có kỷ cương, có chế độ rõ ràng, nhưng vì kém hèn về đường vũ bị, cho nên đều thành ra những miếng mồi của những nước thực dân như nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Nga, v.v...

Song mỗi một nước trong những nước suy nhược ấy có một hoàn cảnh, một tình thế đặc biệt, cho nên có nước như Nhật bản, chóng thoát khỏi sự uy hiếp của các nước thực dân; Có nước như Trung hoa và Xiam tuy không đến nỗi mất nước, nhưng cũng bị uy hiếp khá nặng; có nước như Việt nam ta thì không những mất cả quyền tự chủ mà còn bị người ta làm tiêu ma mất cả tinh thần…

 

 1. Mở đầu
 2. Vua Gia Long ra đời
 3. Pháp sang lấy Nam Việt
 4. Giặc ở Bắc Việt
 5. Pháp đánh Bắc Việt lần thứ nhất
 6. Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai
 7. Vua Dực Tông mất
 8. Từ Dụ Thái Hậu thương con
 9. Đức độ của vua Dực Tông
 10. Không có con nuôi cháu làm con
 11. Tường và Thuyết bỏ Tự quân
 12. Tường, Thuyết xin lập vua Hiệp Hoà
 13. Phan Đình Phùng can, bị giam
 14. Vua Hiệp Hoà lên ngôi
 15. Quân Pháp vào đánh Thuận An
 16. Thái độ vua Hiệp Hoà Đối với vua Dực Tông
 17. Tường và Thuyết tâu bà Thái Hậu bỏ vua Hiệp Hoà
 18. Giết vua Hiệp Hoà đã thoái vị và ông Trần Tiễn Thành
 19. Lập vua Kiến Phúc
 20. Làm lễ minh lăng cho vua Dực Tông
 21. Pháp sách nhiễu mọi điều ở Huế
 22. Quyền thần hoành hành trong kinh
 23. Vua Kiến Phúc mất
 24. Tường và Thuyết nói có di chiếu lập ông Ưng Lịch
 25. Vua Hàm Nghi lên ngôi
 26. Giết ông Dục Đức và các hoàng thân
 27. Làm lễ Tấn tôn bà Từ Dụ Thái Hậu
 28. Pháp lai uy hiếp, Tôn Thất Thuyết định chống lại
 29. Lập đồn Tân sở
 30. Thống tướng De Courcy vào Huế
 31. Tôn Thất Thuyết đánh quân Pháp
 32. Xa giá xuất ngoại
 33. Xa giá đến Quảng Trị
 34. Tôn Thất Thuyết để các bà ở lại và đem vua Hàm Nghi đi
 35. Được tin Nguyễn Văn Tường
 36. Xa giá tam cung trở về Khiêm Lăng
 37. Nguyễn Văn Tường xin Thái hậu hãy tạm thính chính
 38. Quân Cần vương nổi lên ở mọi nơi
 39. Sai người đi tìm vua Hàm Nghi
 40. Nguyễn Hữu Độ ở Bắc vào Huế bất hoà với Nguyễn Văn Tường
 41. Định lập vua khác
 42. Nguyễn Văn Tường bị bắt đi đầy
 43. Nguyễn Hữu Độ và Phan Đình Bình vào Huế giữ triều chính
 44. Khâm sứ Pháp vào yết kiến bà Thái hậu
 45. Vua Đồng Khánh lên ngôi
 46. Gia tôn bà Thái hậu
 47. Vua Đồng Khánh ra Quảng Trị
 48. Vua Đồng Khánh mất
 49. Vua Thành Thái lên ngôi
 50. Lễ bát tuần bà Thái hậu