Cứu đời mừng có thánh nhân,
Hoàng triều khải vận dẹp quân hung tàn.
Mở mang bờ cõi phong cương,
Thay Lê diệt Trịnh sửa sang mối giường.
Lựa bày lễ nhạc, văn chương,
Thần truyền thánh kế muôn phương đức nhuần.
Dân vui cõi thọ đài xuân,
Sáu mươi năm lẻ, hưu trưng thái bình.
Nào dè bĩ vận gần sinh,
Hoàng kỳ tặc tới Bắc kinh quấy rầy.
Lại thêm thủy hạn thường ngày,
Ơn ra nhờ chúa khéo xoay khỏi nàn.