Lòng tham đặng ít muốn nhiều,
Tới năm Nhâm ngọ đánh liều làm hung.
Long thành pháo lửa đùng đùng,
Một gươm Hoàng Diệu gan trung ai bì.
Nghìn thu để tiếng Bắc kỳ,
Lánh nàn trộm sống kể chi những người.
Cướp thành thu thập tiền tài,
Bấy giờ Tây chẳng xem ai ra gì.
Lại đòi bảo hộ mới kỳ,
Dám làm uy phúc, khinh khi quá chừng.
Cả triều võ tướng văn thần,
Nhìn nhau lẳng lặng biết rằng mưu chi.
Phải lo phòng thủ cơ nghi,
Giúp lành còn cậy an nguy có trời.