Ngẫm cơ tạo hóa khôn lường,
Trải xem trị loạn lẽ thường xưa nay.
Thịnh suy thế vận lần xoay,
Non sông như cũ đổi thay không cùng.
Nước ta Nam Việt phân phong,
Hiệu Hồng bàng thị vốn dòng Thần nông.
Trị đời mười tám vua Hùng,
Hai ngàn năm lẻ đều cùng nối noi.
Thói quen chất phác ít oi,
Nào từng biến hóa, những vui yên lành.
Đến tuần thái cực bĩ sinh,
Bị người Trung quốc đánh giành lần sang.
Đều là phút dậy phút tàn,
Mấy trăm năm ấy rối loàn xiết chi.
Nổi lên Đinh, Lý, Trần, Lê,
Bởi vì phúc hậu mệnh kia trời dành.
Lại hay sửa trị chính lành,
Vậy nên đặng hưởng tôn vinh nghiệp dài.
Mục lân thần phục nước người,
Giữ gìn cương thổ mấy đời trị an.
Đến sau chính sự đãi hoang,
Ngụy Tây thiết cứ bạo cường ngược dân.