Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:01

Viễn đồ trước mới liệu phương,
Lập nơi Tân sở tính đường vững chân.
Bao nhiêu bảo vật kim ngân,
Chất vào đài gánh dần dần đem đi.
Chỉn là thân mật cơ nghi,
Việc làm rồi mới tấu tri Thánh từ.
Dụ: "Nay nhà nước gian nguy,
Cũng nhờ Phụ chính trước vì lo toan.
Sao cho xã tắc điện an,
Ấy là chẳng phụ Tiên hoàng thác cô."
Gửi rằng: "Hết sức mưu lo,
Biến thông tùy thế hãy dò lần theo.
Bằng nay rất đỗi cheo leo,
Chống xe tay chấu nghĩ điều chắc chi."