Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:56

Tấn tôn lo việc lớn lao,
Gửi rằng: "Di chiếu chúc trao lời vàng.
Bấy nay quốc sự vân mang,
Để lâu chậm trễ không an tấc lòng."
Phán rằng: "Ấy hãy thong dong,
Phải lo việc nước cho xong mới đành."
Vua tôi tâu gửi hết tình,
Xin cho việc ấy cử hành trước đi.
Hết lời khôn lẽ cố vi,
Tháng ba năm Dậu cát kỳ tấn tôn.
Dụ rằng: "Bày việc thêm buồn,
Rằng noi lề trước, nhịn tuồng đa nghi
Các nơi lễ phẩm tha đi,
Lễ lòng cũng chẳng chút gì dụng đâu."
Nghe truyền tôi chúa lo sầu,
Tái tam lạy lục xin thâu tốn thành.
Lượng trên người chẳng vui tình,
Dẫu nhiều hay nhẽ chẳng đành doãn du.
Vì lời di chúc phải cho,
Ân ban cứ lệ, đàm phu xa gần.
Bốn phương trăm họ vui mừng,
Chúc cầu thánh thọ muôn xuân tuổi dài.