Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 12:46

Thừa hoan dưới gối không ai,
Cớ sao riêng chịu thiệt thòi nối sau.
Nhân Cao nghĩa Tống (?) khác đâu,
Gót lân vắng trổ luống sâu ưu phiền.
Minh linh sớm phải chọn hiền,
Hoàng trừ ba vị nuôi khuyên bù trì.
Sinh, nuôi nào có khác chi,
Tác thành đều đội rộng suy ơn dày.
Lượng trên há có riêng tây,
Chỉn lo tông xã sau này vững yên.
Vậy bèn chọn kén đấng hiền,
Song mà thơ ấu chưa nên kế trì.
Trưởng quân vốn đã có vì,
Điều ưng vậy phải tuỳ nghi trao cùng.
Một thiên di chiếu tỏ lòng,
Giữ sau răn trước đủ trong mấy lời.
Nên, hư là hệ bởi trời,
Ở sao cho vẹn đạo người ấy vay.
Lại vì lựa kẻ chân tay,
Đặt quan Phụ chính để nay giúp phò.
Mọi điều trước dặn biểu cho,
Di lưu chẳng sót hãy lo việc đời.