Cương thường gánh nặng đến quên thân,
Cật ngựa thanh đao, bậc Hán thần.
Trung liệt, muôn đời không kẻ sánh,
Anh hùng, ba nước có ai cân.
Oai trùm Hoa Hạ, lưu ngàn thuở,
Nghĩa toả Xuân Thu, sáng bội phần.
Chính khí so tày trời với đất,
Hai mươi năm tướng, vạn năm thần.

tửu tận tình do tại