Đất vào lò tôi luyện
Lửa hun nóng đêm ngày
Đất sẵn sàng chịu đựng
Nằm mơ một ngày mai

Là gạch hồng chắc khoẻ
Xây nên cửa nên nhà...
Muốn trở thành có ích
Gian khổ phải vượt qua.