Siêng năng lo lắng vua đang mong,
Một sớm chức thăng được kính tôn.
Mưa gặp giao long duyên hội ngộ,
Điều hoà đĩnh vạc tự lòng ông.
Dâng mưu chẳng phụ lòng vua trước,
Đưa lại bình trị tài hiếm đời.
Tắc, Tiết từ đây Ngu đã có,
Nối lời mừng việc tốt lành thay!