16/08/2020 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ môn hạ sảnh tư lang trung
賀門下省司郎中

Tác giả: Nguyễn Cẩn - 阮謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 10:44

 

Nguyên tác

憂勤簡在帝心懷,
一旦登庸眾所推。
會遇蛟龍得雲雨,
調和鼎鼐作鹽梅。
訏謨不負虛前席,
致治真成不世才。
從此虞庭升稷契,
賡歌喜起事康哉。

Phiên âm

Ưu cần, giản tại đế tâm hoài,
Nhất đán đăng dung chúng sở thôi.
Hội ngộ giao long đắc vân vũ,
Điều hoà đỉnh nãi tác diêm mai.
Hu mô bất phụ hư tiền tịch,
Trí trị chân thành bất thế tài.
Tòng thử Ngu-đình thăng Tắc Tiết,
Canh ca hỷ khởi sự khang tai!

Dịch nghĩa

Lo lắng siêng năng, lòng vua đang mong muốn,
Một sớm được thăng chức, mọi người đều suy tôn.
Duyên hội ngộ của ông khác nào con giao long gặp mây mưa,
Trách nhiệm của ông ví như muối và mơ điều hoà canh trong đĩnh vạc.
Dâng mưu lớn, chẳng phụ lòng vua để trống chỗ chiếu phía trước,
Đưa lại bình trị, thật là bậc nhân tài hiếm có trên đời.
Từ đây nhà Ngu đã có Tắc, Tiết,
Nối lời ca vui mừng, sự việc tốt lành thay!

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Siêng năng lo lắng vua đang mong,
Một sớm chức thăng được kính tôn.
Mưa gặp giao long duyên hội ngộ,
Điều hoà đĩnh vạc tự lòng ông.
Dâng mưu chẳng phụ lòng vua trước,
Đưa lại bình trị tài hiếm đời.
Tắc, Tiết từ đây Ngu đã có,
Nối lời mừng việc tốt lành thay!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cẩn » Hạ môn hạ sảnh tư lang trung