Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/09/2008 10:38 bởi Vanachi
Nguyễn Cẩn 阮謹 người huyện Tế Giang, có làm quan vào cuối đời Trần, chưa rõ sinh và mất năm nào. Vào năm Hưng Khánh thứ nhất (1407) đời Trần Giản Định Đế, Nguyễn Cẩn đã ra hàng quân Minh rồi làm quan với chúng.

Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ.

 

Tuyển tập chung