-CHỬI ĐỜI

Văng tục...văn chương nhất cụ rồi!
Thế tình đen trắng đã tôi vôi
Trứ danh Tổng đốc khi về ngược
Nức tiếng Thủ khoa lúc hướng xuôi
Biết nhọn như chông trong cửa miệng
Nên che bằng quạt phía đằng đuôi
Chửi đời bạc bẽo ông cười ngất
'Nhân nghĩa đôi đường' nhạt xáo voi...

Thiềng Đức -19/11/2002
(Theo Tiểu dẫn tác giả NCT)

-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du