Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2021 20:08

Ở các quận miền Bắc
Có nhiều nhà điếm và nhiều trại lính

Nhà tu được người đời tôn kính
Kẻ cầm quyền được người đời nể sợ
Kẻ giàu sang được người đời bợ đỡ
Các cô gái nhà lành được người đời chiều chuộng
Còn gái điếm được người đời khinh khi

Ta không muốn tranh luận về vấn đề mãi dâm
Tôi chỉ muốn nói lên một điều dễ thấy
Nếu không có các nhà điếm tại bốn quận miền Bắc
Con số các cô nhà lành
Và lường gạt tình yêu
Đương nhiên sẽ gia tăng

Người đời vốn có thói quen
Khinh rẻ bất cứ ai
Gặp những bất hạnh cùng loại

Tôi nhân danh một kẻ làm thơ
Có một điều khuyên các cô nhà lành
Là trước khi lên giường ngủ
Nên nguyện cầu cho các ân nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]