Công tôi xe chỉ vót nan,
Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi.
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
2. Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính, NXB Đồng Nai, 2005