Chiều mưa ở Huế mênh mông quá,
Trắng xoá sông Hương, sáng thượng nguồn.
Giăng giăng vũ trụ mưa trời đổ,
Thiên Mụ, chùa xa sư thỉnh chuông


Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006