trắng đêm
người rao
tàu rúc
- Nào ai chè chén?
đêm sân ga rót qua tròng mắt
ròng ròng ngôi sao màu ớt

trắng tóc
người rao
lập cập bậc tam cấp
- Nào ai chè chén?
thiêm thiếp sân ga giấc ngủ rồi
những mảnh chiêm bao tả rách

trắng tay
mê chiếu mòn đêm
- Nào ai chè chén?
vợ chồng lạnh hiên hàng xóm
còi tàu thổi tắt ái ân!

đường dài đường dài
nào ai chè chén
ai trắng đêm trắng tóc trắng tay
cho một lời rao nóng!


Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007