sáng nay bà hoá đồi thông Huế
muôn nghìn nến thắp
nguyện cầu xanh
sông đứng như chờ từ thuở mẹ
lối mòn thơ dại cỏ hoa nhìn


bà tạc mình vào cao xanh
trầm ngâm đá tượng
vái lạy kiếp người
giàu nghèo sang hèn đều về với đất
có chi cho đời?

sáng nay đồi Châu Ê
khói nhang thổn thức
nhìn đâu cũng gặp
những phế binh chột mắt
những cuộc đời lắn sẹo lướt qua
những em bé phất phơ vé số...tất cả
như từ
mộ Điềm Phùng Thị
bước ra...


Châu Ê, ngày đưa tang bà điềm Phùng Thị
31-1-2002

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007