Biết bao nhiêu đàn bầu
đã thành than muội?
nhưng ai có thể bao giờ
đốt ra tro một tiếng nói con người
với những bổng trầm rung động
như khổ đau vô tận
như hy vọng vô biên...

Biết bao nhiêu đoá hồng nhung
đã bị giày xéo?
nhưng trong những khung cành cháy
còn lại con tim của người


Nguồn: Việt Nam hồn tôi (thơ thế giới chống Mỹ với Việt Nam), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)