Không vĩnh viễn bức tường thành cổ
Và vần thơ tôi viết hôm nay
Người vô tội ai cần sám hối
Thề làm gì nếu chẳng đổi thay

Chính cuộc sống cùng phiêu du ngọn gió
Qua sinh thành và tàn tạ muốn ta tin
Rằng trên đời thực ra là bất biến
Những vật luôn biến đổi quanh mình


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)