Trộm nghe thiên hạ bắn tin đồn
Trương Mĩ Vân nàng xoáy lỗ trôn
Hút trọn hai phần ba Bản Giốc
Thụt vào vạn kí mét bờ Đông
Trổ tài bảy chữ chàng phiêu cật
Ra sức tám nghề ả phưởng lon
Bởi lậm mưu Tàu quên Tổ quốc
Phải đành kí nhượng biển cùng non!

Tuy Hoà, 07/8/20