Ngày này tháng tám lễ thông xe
Đèo Cả bây giờ lướt khoẻ re
Tuyến rộng hai chiều đi thoáng lạ
Hầm dài một ống chạy nhàn ghê
Lưu hành thuở nọ cong đường lối
Vận tải từ nay thẳng vạch lề
Qua lại an toàn, quan cảnh đẹp
Hoàn thành dự án ngỡ như mơ!

Tuy Hoà, 21/8/2017