Mong ban quản trị sửa lại một số lỗi chính tả ạ

“Đi qua một góc địa đàng
Mới hay trời đất cũng mang tên mình”
                                              ~Niê A Dũng