Rượu chín người nên uống
Xuân về tóc đã suy
Ngàn ngày nguyện say khướt
Mong trốn trăm năm sầu
Hối hả Chu Cơ Đán
Vội vàng Lỗ Khổng Khâu
Đời người được mấy bữa
Đâu bằng, hãy rong chơi

tửu tận tình do tại