Cũng ở Mân Châu giúp Tống gia,
Về Nam tị loạn dám kêu ca.
Muốn yên không được, cầm đao cự,
Lo đói chăm cày, hưởng địa hoa.
Mở rộng ra công cùng sở tại,
Cao Đường ngụ lại với dân ta.
Đền thờ đâu kém Trần vương miếu,
Dĩ vãng thì xem phả các nhà.

tửu tận tình do tại