Sương trắng trong thung lũng
trườn lên đỉnh núi Rồng
như thể làn voan mỏng
phủ lên mình thông xanh

Sương trôi về thung lũng
nàng tiên vừa thoát y
gặp nhau nơi thanh vắng
hãy đợi ta, cùng đi


Nguồn: Huơng tóc (thơ), Lương Sơn, NXB Hội nhà văn, 2010