Huế buồn Huế khóc có chi mô nờ
Gã khờ răng biết hững hờ mắt trong
Đường về giăng kín giòng sông thơ ấy
Lá cứ rơi đầy ngập hồn em thơ ngây...