Từng thăm cảnh đẹp khắp khe non
Chỉ mỗi đây chân chửa đặt còn
Ốm dậy mới hay thân ở ngục
Mấy hồi sáng sủa bấy hoàng hôn


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)