Nẻo đầu kể bốn thú nhàn cư,
Song viết ai bằng song viết ngư ?
Tám bức giang sơn thu vẹn tám,
Tư mùa phong cảnh đủ hòa tư.
Dong thuyền đợi tiên Tô tử,
Nêm chèo ca khúc Sở từ.
Nọ nọ Bàn Khê công nghiệp cả.
Xuân thu lần kể tám mươi dư.