22/10/2021 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh người đánh cá (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:56

 

Nẻo đầu[1] kể bốn thú nhàn cư,
Song viết[2] ai bằng song viết ngư ?
Tám bức giang sơn thu vẹn tám,
Tư mùa phong cảnh đủ hòa[3] tư.
Dong thuyền đợi tiên Tô tử[4],
Nêm chèo ca khúc Sở từ[5].
Nọ nọ Bàn Khê[6] công nghiệp cả.
Xuân thu lần kể tám mươi dư[7].
[1] Đứng đầu.
[2] Nghề nghiệp.
[3] Cả.
[4] Tô Đông Pha nhà Tống, hai lần dong thuyền đi chơi sông Xích Bích.
[5] Khúc ca của Khuất Nguyên trên sông Thương Lang.
[6, 7] Bàn Khê: Nơi Khương Thượng (Lã Vọng câu cá, lúc tám mươi tuổi, Văn Vương nhà Chu mời ra giúp sức, đánh được chúa Trụ nhà Thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh người đánh cá (II)