Tám cõi trời thanh sạch khói mù,
Liễu doanh chưng thuở dãi trăng thu.
Kim phong hây hẩy xuyên mành trúc,
Ngọc thỏ làu làu ánh ải du.
Tiệc rượu nhắp sôi lầu tướng súy,
Lòng quê thêm tỏ mặt chinh phu.
Nôn nao lại thấy phòng thu vắng,
Cùng đượm xuân phong thuở Thuấn Ngu.liễu doanh: Đóng quân.
Hai câu cuối: chinh phu lòng có nôn nao nhớ vợ nơi phòng vắng, song nghĩ rằng cả vợ lẫn chồng đều được ơn của vua.