29/09/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng thu dãi doanh liễu

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 17:34

 

Tám cõi trời thanh sạch khói mù,
Liễu doanh chưng thuở[1] dãi trăng thu.
Kim phong hây hẩy xuyên mành trúc,
Ngọc thỏ[2] làu làu ánh ải du[3].
Tiệc rượu nhắp sôi lầu tướng súy,
Lòng quê thêm tỏ mặt chinh phu.
Nôn nao lại thấy phòng thu[4] vắng,
Cùng đượm xuân phong[5] thuở Thuấn Ngu.

liễu doanh: Đóng quân.
Hai câu cuối: chinh phu lòng có nôn nao nhớ vợ nơi phòng vắng, song nghĩ rằng cả vợ lẫn chồng đều được ơn của vua.
[1] Lúc vào.
[2] Trăng.
[3] Do chữ "du tái", đồn ải phòng bị mặt bắc (cửa ải có trồng cây du).
[4] Chốn khuê phòng.
[5] Gió xuân, ơn huệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trăng thu dãi doanh liễu