Khói lục vây thành, thế giới tiên,
Chuông đâu ban tối tỏ cơ thiền.
Pha sương một tiếng người cài cửa,
Nện nguyệt ba canh khách nổi thuyền,
Ngước mặt xem, ngờ những nước,
Cong tai mảng, mới hay chiền.
Ít nhiều nhân ngã chưng khi ấy,
Giũ lâng lâng hết mọi duyên.