Dìu dặt xuân tiên sớm nhẫn trưa,
Cùng nhau cặn kẽ mọi lời đưa.
Sự ta chớ hở bề tơ tóc,
Đường thế tua thìn nỗi gió mưa.
Vàng đá đây còn bền nghĩa cũ,
Thảo ngay đấy hãy vẹn niềm xưa.
Nôn nao duyên lại cùng song phượng,
Ngõ kẻo chăn loan nữa đợi chờ!