Ngọc đúc mười phân vuỗn chửa đầy,
Nửa vầng rầng rậng mé phương tây.
Bên loan Chức Nữ cài vòng lược,
Dấu cũ Khai nguyên bấm móng tay.
Cá ngỡ câu chìm xui bạn lánh,
Chim ngờ cung bắn bảo nhau bay.

Khi này tuy hãy còn rằng bé,
Có thuở vầng ra thiên hạ hay.