Ngắm nghía càng lâu càng hữu tình,
Càng cao càng sáng vuỗn càng thanh.
Soi thế giới muôn bờ cõi,
Dãi lâu đài mấy khắc canh.
Vàng điểm thơ ai câu trướng vóc,
Ngọc pha rượu khách chén dòng xanh.
Mấy người dạm được hình dong ấy,
Giúp sáng chăng thì một Cảnh tinh.