Nào chốn nào là chẳng có tình ?
Một vầng giơ sáng bốn mùa thang.
Giang sơn thành thị soi muôn dặm,
THảo mộc côn trùng rỡ mấy canh.
Tủi bụng cô thần đầu đốm bạc,
Tỏ niềm khí phụ tuổi qua xanh.
Dầu hòa lẵng đẵng làm cao nữa,
Chẳng đoái nhau cùng một tỉnh tinh.