Mây mây móc móc nhẫn vô tình,
Vằng vặc trăng càng tiết sạch thanh.
Lo thuở thủy triều dâng thảy thảy.
Tỏ khi điêu đẩu đếm canh canh.
Bạc in con ruộng manh tơi cũ,
Vàng lọn ông câu lá non xanh,
Dại dột việc gì say bắt bóng,
Khá cười khá tiếc gã Canh tinh.