Trải bấy nhiêu thu giãi mọi tình,
Ít nhiều tỏ hết, giả làm thanh.
Rửa cung sông bạc khi quáng,
Giương tán đường vàng giục canh.
Dầm chén Uyên Minh trong nội lục,
Treo thuyền Phạm Lãi chốn duềnh xanh.
Thửa nguyền muôn kiếp cao cung ấy,
Lật bên trời mặc khách tinh.