Suốt nhân gian, khắp mọi tình,
Cao vòi vọi, sáng thanh thanh.
Đúc muôn tượng lại và phần bóng,
Thu chín châu về một khắc canh.
Nhiều thuở rây vàng tương gác đỏ,
Ghê phen nhả ngọc thếp cung xanh.
Càng cao càng sáng trên ngôi ấy,
Càng tỏ huân danh đấng tướng tinh.