Vật tiện tuy chưa toại sở cầu,
Khi dùng đến, mới biết rằng mầu.
Tiết ngay, thờ chúa cơn nguy hiểm,
Lượng rộng dung người thuở dãi dầu.
Khỏe chống giang sơn no chốn chốn,
Rợp che thế giới khắp đâu đâu.
Ra trỏ, vẫy, xu cơ nhiệm,
Quyền ở trong tay chức ở đầu.