05/10/2022 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gậy và nón

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 01:55

 

Vật tiện[1] tuy chưa toại sở cầu[2],
Khi dùng đến, mới biết rằng mầu[3].
Tiết ngay, thờ chúa cơn nguy hiểm,
Lượng rộng dung người thuở dãi dầu.
Khỏe chống giang sơn no[4] chốn chốn,
Rợp che thế giới khắp đâu đâu.
Ra trỏ, vẫy, xu cơ nhiệm[5],
Quyền ở trong tay chức ở đầu.
[1] Mọn.
[2] Nguyện.
[3] Hay.
[4] Đủ.
[5] Gậy trỏ, nón vẫy, làm công việc (chỉ huy, ra hiệu) rất hiệu nghiệm. (Xu cơ: việc quan trọng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Gậy và nón