Thấy dân rét mướt, nghĩ mà thương,
Vậy phải lên ngôi gỡ mối giường.
Tay ngọc lần đưa thoi nhật nguyệt,
Gót vàng dận dạn máy âm dương.Thơ Lê Thánh Tông thường mang tính ngụ ngôn. Trong bài này "người dệt vải" hàm nghĩa "người coi sóc việc quốc gia".