26/09/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dệt cửi

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/02/2007 17:15

 

Thấy dân rét mướt, nghĩ mà thương,
Vậy phải lên ngôi gỡ mối giường[1].
Tay ngọc lần đưa thoi nhật nguyệt[2],
Gót vàng dận dạn máy âm dương[3].

Thơ Lê Thánh Tông thường mang tính ngụ ngôn. Trong bài này "người dệt vải" hàm nghĩa "người coi sóc việc quốc gia".
[] Úa vàng.
[1] Đầu mối, chỗ thắt mở của công việc. (Giường: sợi dây thừng chính, cột thắt miệng chiếc lưới). Trong bài này, "mối giường" là đầu mối của cuộn tơ dệt.
[2] Thoi ngày tháng, ý nói điều hành việc nước hàng ngày.
[3] Nghĩa đen là máy dệt cửi, nghĩa bóng là guồng máy quốc gia (vận hành theo đạo trời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Dệt cửi