Ơn trên thương đến phận xa xôi,
Cửa ngọc thân nhàn trộm tới lui.
Cỏ áy những nhờ hơi tuyết bén,
Hang sâu mừng thấy bóng dương soi.
Trộm nom trên có lòng hồ hải,
Đành biết thân chăng nỗi vụng ngòi.
Chỉ non Nam làm lễ tạ,
Bõ lòng hoài viễn phận làm tôi.