Đến ba canh ban trống ba,
Trên không lác đác tuyết bay hoa.
Cửa doanh liễu kín khăng khăng đóng,
Thuyền bãi lau kề dặng dặng ca.
Thiết thạch lòng bền chăng nỡ trễ,
Quan san đường viễn ngại chi qua.
Chín trùng nằm miễn yên giấc,
Nước đã yên, lọ hỏi nhà.