Đời dõi nho tông phát ấp bang,
Trong đạo đức, có từ chương.
Nối dòng thi lễ nhà truyền báu,
Tranh giải khôi nguyên bảng chói vàng.
Nam bắc hai triều danh dậy,
Phong lưu một cửa họ sang.
Từ đường ở đấy niềm tây lạnh,
Dấu cũ càng thơm xạ có hương.Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên khoa Nhâm Tuất (1442), làm quan trong viện Hàn lâm, được Thánh Tông rất ưu đãi, nhiều lần ông xin cáo quan về nhưng đều không được.