Đất khỏe Nang Sa lũy họp vây,
Binh nhiều giúp nước cỏ cùng cây.
Đăm chiêu đồ mở hình cao thấp,
Chủ khách lòng mừng thế kíp chầy.
Ngàn nọ tuôn thêm oai gió,
Đỉnh kia chổng hợp trận mây.
Thiểm châu dân đã ca ngươi Phạm,
Ngoài cõi làu làu vắng giặc Tây
.