Đã biết cuộc đời là thế đấy
Phải quyết sao cho được ý mình
Đã biết cuộc đời là thế đấy
Hoa tàn gió thổi rít cành khô


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)